PREGUNTES FREQÜENTS

 • Pel que fa a la valoració de la diabetes gestional, com s'ha d'incloure en la valoració de la diabetes en les mesures?
  • En cas de diabetes gestacional cal marcar NO en el formulari. Una diabetes gestacional és una descompensació dels mecanismes d'autoregulació dels nivells de glucosa en sang , que en principi es normalitza un cop ha finalitzat la gestació. Tot i que les dones amb diabetes gestacional tenen major risc de desenvolupar amb posterioritat una diabetes al llarg de la seva vida, ho entenem com un factor pronòstic i no com a una certesa absoluta.

 • Què vol dir una zona de atenció personalitzada?
  • L'espai de zona personalitzada és un dels requeriments per a poder participar en el programa. L'àrea ha de permetre una atenció particular i individualitzada per part del farmacèutic a l'usuari que sol·liciti fer-se la prova, i a l'hora de proporcionar una experiència positiva per part seva al llarg de tot el procés Per les característiques pròpies de les proves, cal que la zona escollida mantingui entre d'altres la intimitat de l'usuari, atès que s'ha de desvestir per a poder fer medicions de cintura i maluc.

 • Com aconsegueixo els aparells de mesura?
  • Cada farmàcia es fa responsable de tenir a calibrats els aparells de mesura de la tensió arterial, aparells per a la mesura de glucosa i colesterol, així com els aparells per medir i pesar. Des de CoFBServeis s'està amb negociacions per a aconseguir bones condicions per a la compra d'aquests aparells per a aquelles farmàcies proveïdores que ho necessitin.

 • Quins són els requeriments referents als aparells?
  • Pel que fa les bàscules de pesatge o els tensiòmetres, la presentació d'una factura de compra o de lloguer amb antiguitat inferior als dos anys, un document de l'empresa proveïdora que en certifiqui l'estat a través d'una revisió o un certificat d'una empresa de calibratge de l'aparell.

 • Com es controlarà que compleixi els requeriments?
  • A través de la firma del contracte, el titular de la farmàcia acreditarà l'homologació i calibratge dels aparells. No obstant això, CoFBServeis podrà fer inspeccions puntuals a les farmàcies proveïdores per tal de comprovar l'òptim compliment dels requeriments. Tanmateix, en virtut de l'acord amb Mútua General de Catalunya, la mútua té la potestat de fer "Mystery shopping" per tal de comprovar el compliment dels requeriments i la qualitat del servei.

 • Puc vendre el Servei als meus clients?
  • Les farmàcies poden recomanar però no vendre el servei. A partir de l'acord entre Mútua General de Catalunya i CoFBServeis, les farmàcies proveïdores disposaran d'ofertes per a clients de cara a que aquests puguin contractar el bonus que ofereix la Mútua General. En aquest sentit Mútua i CoFBServeis entregaran materials promocionals i identificatius per a promocionar el servei tant a nivell presencial a la farmàcia com digital per al seu ús en el canal online. No obstant, el client ho haurà de contractar sempre amb Mútua General de Catalunya.

 • No tinc empleats i no necessito presentar el certificat de Prevenció de Riscos Laborals
  • En aquest cas, hauràs de signar i presentar un document a CoFBServeis conforme la farmàcia no té treballadors contractats.

 • Tinc menys de 5 empleats. Cap d'ells excepte jo mateix com a titular faré el servei i introduiré els resultats a l'aplicatiu. Haig de fer PRL?
  • A partir de que la farmàcia tingui 1 empleat, encara no que sigui professional farmacèutic i que aquest no es dediqui a tasques no relacionades amb l'atenció farmacèutica, la farmàcia ha de tenir contractar i realitzada la prevenció de riscos laborals.

 • Qui ha de fer la formació? L'ha de fer el titular o pot delegar?
  • El titular de la farmàcia ha de fer la formació, doncs és responsable de totes les activitats que es realitzen a la farmàcia. A més, caldrà que faci la formació tot empleat autoritzat amb nomenament d'adjunt o substitut que pugui realitzar el servei i introduir les dades a l'aplicatiu.

 • Qui ha de tenir la RCP?
  • Tal com indica la Llei de Col·legis Professionals el titular ha de tenir contractada la pòlissa de Responsabilitat Civil (RC). Es recomanable que tots els treballadors també la tinguin de cara a cobrir possibles eventualitats

 • Si participo en programes com pix o detecció VIH, també he de contractar la gestió de residus?
  • La generació de residus del Programa de Detecció de Risc Cardiovascular és responsabilitat de la farmàcia proveïdora, i per tant , és necessari que la farmàcia tingui contractada la gestió de residus amb una empresa autoritzada per l'Agència Catalana de Residus, per transportar i gestionar residus, a diferència dels residus generats en programes com el PIX o la Detecció de VIH, la responsabilitat dels qual recau en l'Agència de Salut Pública responsable de cada programa