Campanya de la Inspecció de Treball en matèria de temps de treball i hores extraordinàries. Registre de jornada

La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social exigeix a les empreses inspeccionades el registre de la jornada dels treballadors.

Aquesta obligació no prové d'un canvi normatiu, sinó d'un canvi d'interpretació de l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) reforçat per una sentència recent de l'Audiència Nacional (04/12/2015). Aquesta sentència determina que les empreses tenen obligació de portar un registre diari de les hores que fa cada treballador a fi de poder assegurar el control de les hores extraordinàries. Aquesta obligació és per a totes les  empreses, fins i tot les que no excedeixen la jornada habitual; el control diari es considera l'únic mitjà per acreditar les hores extraordinàries.

Per tant, si la seva oficina de farmàcia no té uns sistemes de control de presència i horari que permeten registrar la jornada diària dels treballadors (com pot ser un sistema de "fitxar"), ha d'elaborar i gestionar un registre de la jornada diària de cada treballador i obtenir el total de la jornada mensual efectuada. També, conjuntament amb la nòmina, li ha de lliurar una còpia del resum d'hores.En els contractes a temps complet el registre d'hores fetes ha de coincidir amb el nombre d'hores que marca el conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona els any 2014-2017.

 El titular de l'oficina de farmàcia ha de tenir la documentació següent:

  • Calendari laboral i quadre horari en què figurin els dies laborables i reflecteixin la jornada màxima anual que marca el conveni col·lectiu, i els festius, vacances i descansos, entre jornades. Si té establerta una distribució irregular de la jornada, d'acord amb la representació legal dels treballadors, o si no és aquest el cas, decisions adoptades per l'empresa
  • Quadrants dels serveis fets, si n'hi ha. 
  • Quadre de torns, si hi ha acordat el treball en torns. 
  • Registre de jornada diària ha d'incloure l'horari concret d'entrada i sortida de cada treballador. Com que l'ET no concreta un model de registre, es pot fer servir el que esculli el titular (electrònic, informàtic o manual), sempre que sigui possible confirmar la fiabilitat i invariabilitat de les dades. 
  • Resum mensual de la jornada que fan els treballadors que ha servit per abonar les retribucions; ha d'incloure el total de les hores tant ordinàries, com les complementaries (per als contractes a temps parcial) o les extraordinàries 
IMPORTANT.El titular ha de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys.