Assegurances

Gestionem les teves pòlisses professionals, dissenyades exclusivament per a l'oficina de farmàcie i a mida de les necessitats del teu negoci

 1. Què t'oferim

 2. Un ampli ventall de companyies per escollir el producte que més s'ajusti als teus interessos.

  Un interlocutor únic amb les companyies i la possibilitat de concentrar totes les pòlisses sense haver de canviar de companyia, mantenint les mateixes condicions.

  Les propostes que analitzarem per a tu et permetran gaudir, en funció del tipus de contractació, d'alguna de les cobertures següents:


 3. Pòlissa de Farmàcia Comerç:

  • Llunes, vidres i rètols. Inclusió de creus fixes de senyalització.
  • Pèrdua de beneficis per danys elèctrics que impedeixin l'expedició de medicaments via recepta electrònica.
  • Furt a les zones de venda lliure
  • Inceni I Danys per aigua I Vandalisme i/o robatori I Receptes I Béns refrigerats I Avaria de maquinària I R.C.Inmoble I R.C. Patronal I Reposició de claus
  • Atracaments a clients i a assalariats

 4. Conveni d'accidents

  • És l'assegurança que podeu subscriure per fer la cobertura del pagament que se deriva de l'article 42 del conveni Col·lectiu de treball per a oficina de farmàcia de la província de Barcelona

 5. Suport immediat en cas de sinistre amb assistència 24h els 365 dies de l'any.

 1. Servei personalitzat

 2. CoFBServeis posa a la teva disposició el seu equip de professionals per gestionar el dia a dia de les teves pòlisses, fer d'intermediari amb les companyies, revisar els capitals i les garanties que tinguis, i fer-te les propostes i actualitzacions de millora que et permetin disposar d'una cobertura més adequada en cada cas.

  L'assessor d'assegurances de CoFBServeis tractarà de forma personalitzada les incidències i dubtes de les cobertures existents amb les companyies, i farà el seguiment dels sinistres i de tota l'atenció que es requereixi en cas que s'obri un expedient.


 3. Assesor personal, expert en assegurances, de l'equip de CoFBServeis.

  • Assessorament personalitzat in situ de les teves pòlisses actuals en relació a la situació específica de la teva farmàcia.
  • Revisió periòdica de cobertures oer garantir la vigència dels capitals que t'hagis assegurat.
  • Centralització de totes les teves pòlisses professionals en únic interlocutor, independentment de la companyia seleccionada, amb un coneixement profund de l'oficina de farmàcia

 4. Cerca entre les millors companyies

  • Selecció de les propostes més adequades per al teu cas específic entre les companyies que ofereixen la màxima qualitat i servei.

 5. Atenció al Col·legi

  • Atenció presencial i telefònica a la seu del Col·legi on t'andrà de forma personalitzada l'assessor d'assegurances i tot l'equip de CoFBServeis

 6. Unificació de pòlisses

  • A través de CoFBServeis pots concentrar les diferents pòlisses que tinguis, sense haver de canviar de companyia i tenir, per tant, un únic interlocutor en la gestió per a cada una d'elles així com pels possibles sinistres, mantenint les garanties i preus.

 

 1. Vols que et fem una proposta personalitzada?

  Assessorament personalitzat in situ de les teves pòlisses actuals en relació a la situació específica de la teva farmàcia

Les dades marcades amb asterisc (*) són obligatòries
De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.
 1. Quina diferència hi ha entre furt, robatori i espoliació

  El furt és aquella acció delictiva consistent a sostreure o apoderar-se d'un bé material contra la voluntat de l'assegurat, sense violència o intimidació a les persones ni fent força sobre els bens objectiu del furt. Per exemple, robar d'amagat sense violència ni intimidació. El robatori és l'acció de sostraure o d'apoderar-se contra la voluntat de l'assegurat dels béns que la pòlissa cobreix mitjançant actes que impliquen força o violència en les coses, incloent-hi claus falses i altres instruments o entrant secretament o clandestinament en el local quan aquest està tancat. Per exemple, entrar a la farmàcia de nit forçant la porta L'espoliació (o atracament) és la sostracció o apoderament il·legítim, contra la voluntat de l'assegurat, dels béns que la pòlissa cobreix, mitjançant actes d'intimidació o violència sobre les persones que els custodien o els vigilen Per exemple, robar amenaçant el personal del mostrador

 1. S'ha de presentar denúncia en cas de furt, robatori o espoliació?

  És indispensable presentar denúncia en qualsevol dels casos, i enviar-la a la companyia ja que el capital a indemnitzar dependrà sempre del tipus de sinistre que es faci constar en la denúncia realitzada. Les pòlisses de comerç acostumen a recollir opcions amb els diferents capitals que cobreixen cada una de les situacions, per això és important revisar els capitals i els conceptes contractats ja que aquests són modificables en base a les necessitats (i dins dels límits) establerts per a cada farmàcia.

 1. He anat a l'entitat bancària i m'han ofert una assegurança per a l'oficina de farmàcia. Com puc assegurar-me que està ben feta?

  A l'hora de valorar una proposta d'assegurança cal tenir en compte els valors informats en la pòlissa. Han de ser reals, en base als metres quadrats, el valor total del mobiliari i altres capitals riscs que assegureu. Les entitats bancàries no són expertes en assegurances per les farmàcies. Els valors de continent i contingut, i els productes que proposen no són sempre els adients per a la nostra activitat. Quan tingueu una proposta, abans de signar-la és millor que la revisi un expert en assegurances per les farmàcies. S'ha de revisar les quantitats i les cobertures ja que quan tingueu un sinistre és possible que no us cobreixi la totalitat del dany. Us recordem que a CoFBServeis disposem de productes dirigits a l'oficina de farmàcia amb un expert que us assessorarà a l'hora de cobrir els riscos del vostre negoci, i podrà analitzar la proposta que us han fet.

 1. Com puc evitar casos d'infraassegurança?

  La infraassegurança es produeix quan els capitals de la pòlissa són inferiors als reals, i en conseqüència, en cas de sinistre s'aplica una regla proporcional als valors assegurats, reduint la indemnització que es percep. A fi d'evitar aquest problema, és molt recomanable revisar els capitals declarats en les seves pòlisses, siguin de comerç, sigui de llar, així com fer un disseny de la pòlissa en base a les seves necessitats. En cas de l'oficina de farmàcia, els principals conceptes i capitals a revisar corresponen als metres quadrats, maquinària, ordinadors, bens refrigerats, existències i altres.

 1. Estic obligat a contractar una pòlissa d'accidents per complir amb l'article 42 del Conveni (pagament de 37.000 euros per mort o invalidesa)?

  No hi ha cap obligació legal de contractar aquesta assegurança, però si que existeix l'obligatorietat legal d'indemnitzar els empleats de l'oficina de farmàcia en cas d'accident (laboral o no laboral). Davant d'aquest fet, la llei ofereix dos alternatives: - Contractar la pòlissa d'accidents de Conveni en una asseguradora - Pagar per altre mitjà que es consideri convenient; això implicaria que el titular de l'oficina de farmàcia quedaria exposat al pagament de l'import de 37.000 euros responent amb el seu patrimoni Per tal d'atendre la prestació esmentada, les empreses de l'àmbit del present Conveni lliurement poden subscriure assegurances o fer la cobertura de pagament d'aquesta quantitat de la manera que creguin més convenient.

 1. Què em cobreix la RC que pago cada trimestre?

  Respon del pagament de les indemnitzacions de les quals puguis ser responsable civil per la teva activitat laboral i professional com a farmacèutic.