• Quins tipus de residus es poden generar a l'OF?

  A part dels residus assimilables a urbans (paper, cartró, plàstic, etc.), es generen els següents residus:

  · Residus grup II: guants, cotons, gasses i altres materials bruts d'un sol ús, que no siguin tallants ni punxants. Cal dipositar-los en una bossa d'escombraries homologada per a aquesta finalitat. Un cop plena, cal llençar la bossa al contenidor del rebuig.

  · Residus grup III: Agulles, fulles de bisturí, llancetes de les proves de colesterol o glucosa, i altres objectes punxants o tallants similars, que tenen associat un risc biològic. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.

  · Residus grup IV: Medicaments caducats, restes de substàncies de formulació magistral, etc. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.

 • He comprat una oficina de farmàcia i m'he trobat substàncies de formulació magistral en un armari. Què haig de fer?

  Aquests residus no són assimilables a residus urbans, i requereixen una gestió especial. Cal contractar un transportista o gestor d'aquests residus, i concertar una recollida dels mateixos. Paral·lelament, cal tramitar l'alta de productor de residus amb l'Agència de Residus de Catalunya, i que l'empresa transportista o gestora, deixi el document justificant de la recollida.

 • Què es l'ARC?

  És l'Agència de Residus de Catalunya, que és l'òrgan competent en matèria de residus de Catalunya. Són qui autoritza els productors, transportistes i gestors, i s'encarreguen de vetllar per la correcta gestió dels residus, i de la traçabilitat de tot el procés.

 • On puc aconseguir els contenidors?

  Els contenidors els pot subministrar qualsevol empresa, però habitualment els subministra la mateixa empresa que posteriorment els recollirà. És important assegurar que els contenidors estiguin homologats per a aquesta finalitat.

 • Em demanen el codi de productor de residus. Què és això?

  És un número de registre únic de cada centre expedit per l'Agència de Residus de Catalunya. És obligatori tenir-lo en cas de que el centre generi residus del grup III o IV.

Omple les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu pe informar-te.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Les dades marcades amb asterisc (*) són obligatòries

De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.