• Què és millor: Donar en vida la farmàcia o esperar a l'herència?

  La donació o herència a favor del parent farmacèutic (posem pel cas d'un fill) paga molt poc, sempre que es compleixin una sèrie de requisits. 

  Si el farmacèutic que es planteja un d'aquestes dues opcions vol jubilar-se (i cobrar la seva pensió), és millor donar-la en vida, i si té més bens, deixar-ne aquests en herència. L'acumulació de tota l'herència tributaria molt més. 

  Si es fa la donació en vida, és necessari modificar el testament per a equilibrar la resta de germans o altres hereus en la futura herència.

  En tot cas, caldria fer un estudi pormenoritzat per analitzar totes les possibilitats i dissenyar la millor estratègia. 

 • Quines són les condicions per a beneficiar-se de la bonificació del 95% sobre l'impost de donacions?

  Per a donar una farmàcia, els requisits per a la bonificació en els impostos són:

  Adquirent cònjugue, descedents, ascendents o colaterals fins el segon grau

  Manteniment de la farmàcia cinc anys

  Persona donada d'alta en l'IAE (Impostos d'Activitats Econòmiques) i pagant autònoms

  Declarar en renda rendiments de l'activitat de la farmàcia i en patrimoni declarar bens afectes de l'activitat

  El donant ha d'exercir l'activitat de la farmàcia de forma habitual, personal i directe, i que els ingressos signifiquen més del 50% de la resta d'ingressos

  Tenir més de 65 anys o incapacitat absoluta - GI (Gran Invalidez)

  En el moment de la donació, cal cessar les funcions i no percebre cap remuneració

 • He rebut un comunicat d'un jutjat amb una reclamació de 50.000 euros d'un majorista. Què puc fer?

  Interposar una demanda judicial és un dels casos més clars de la necessitat de comptar amb l'ajuda urgent d'un advocat que comprovi si la reclamació rebuda és procedent o no.

  L'advocat examinarà si la reclamació ha prescrit o no, si el tràmit utilitzat és el correcte i ens assessorarà sobre el que és més convenient per als nostres interessos, si conformar-nos a la reclamació o oposar-nos-hi. Sobretot, no oblidem que els terminis judicials són "preclusius", és a dir, s'han de fer dintre del temps que marca la llei, i en conseqüència, la visita a l'advocat s'ha de fer al més aviat possible.

 • He llegit al diari que ja ha entrat en vigor una nova reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans. M'agradaria saber en què afecta aquesta reforma al meu contracte de lloguer de la farmàcia.

  La nova norma no és aplicable als contractes subscrits abans de l'entrada en vigor de la Llei. Tot i així, la modificació afecta substancialment l'arrendament d'habitatges i no el de locals de negoci al mateix temps que passa la llima per alguns problemes dels processos de desnonament per fer-los més àgils.  Com a novetat important, si bé encara pendent de desenvolupar, destaquem la creació d'un registre d'inquilins morosos.

  Us recordem que CofbServeis posa a la vostra disposició un advocat especialitzat en arrendaments de locals d'oficina de farmàcia.

 • Quins problemes crea la legítima quan en l'herència hi ha una farmàcia?

  La legítima és una part de l'herència que per llei han de rebre els fills. És important partir de la base que si bé qualsevol hereu pot fer-se amb la propietat de la farmàcia (per el màxim de 18 mesos legalment establerts), nomès els que siguin farmacèutics en podran adquirir la seva titularitat.

  Per tant, és indispensable un bon redactat del testament - després del disseny d'una estratègia succesòria - per establir mecanismes que evitin que la farmàcia surti del patrimoni familiar, com seria en el suposat que els hereus de les farmàcies haguessin de vendre-la per a pagar la resta de la legítima.

Omple les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu per informar-te.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

És obligatori facilitar les dades marcades amb asterisc (*).

És obligatori omplir com a mínim un dels camps marcats amb doble asterisc (**).

De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.