• Com farmacèutic titular d'una oficina de farmàcia, estic obligat a complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)?

  Efectivament. Podem diferenciar entre titulars sense personal al seu càrrec (en aquest cas només tindran l'obligació de coordinar amb terceres empreses la protecció dels treballadors) i titulars amb personal al seu càrrec., que tenen el deure de protegir als treballadors enfront els riscos laborals.

 • Quines àrees integren la PRL?

  1.- Ergonomia i Psicosociologia aplicada

  2.- Higiene Industrial

  3.- Seguretat del treball  

  4.- Vigilància de la salut

 • Com puc donar compliment a les meves obligacions?

  Puc optar per alguna de les següents modalitats:

  1.- Assumpció personal pel farmacèutic de l'activitat preventiva amb formació adequada segons l' art. 11.1.d del R.D. 39/1997. Mínim nivell intermig

  2.- Designació de treballadors per l'activitat preventiva amb formació adequada segons l' art. 13 del R.D. 39/1997. Mínim nivell intermig

  3.- Contractar un Servei de Prevenció Aliè (SPA)

 • Que m'ofereix un SPA?

  La realització de totes aquelles activitats necessàries per donar compliment a la normativa sobre PRL, és a dir:

  1.- Implementació d'un pla de prevenció de riscos laborals

  2.- Avaluació de riscos i Planificació de l'activitat preventiva

  3.- La informació i formació als treballadors

  4.- L'elaboració d'un pla d'emergència

  5.- La vigilància de la salut per tal d'establir el protocol a aplicar en els reconeixement mèdics

  6.- Els reconeixements mèdics, per valorar l´afectació de riscos a la Salut, relacionats amb el lloc de treball.

  7.- Informació sobre la Coordinació d´Activitats Empresarials

 • Si contracto un SPA, quines seran les meves responsabilitats?

  Encara que la majoria de les activitats seran realitzades pel SPA (que assoleix la responsabilitat de la seva activitat), el titular haurà de col·laborar activament i és co-responsable amb el SPA.

 • Pot la mútua d'accidents o el metge de capcelera emetre els certificats d'aptitud dels treballadors?

  No. La mútua no pot emetre certificats d'aptitud en cap concepte ja que no estan acreditades per fer reconeixements mèdics de vigilància de la salud; Només poden emetre certificats SPA que tinguin acreditada la Vigilància de la Salut. (Reial Decret 843/2011)

 • És obligatori contractar la vigilància de la salut si els meus treballadors no es volen fer la revisió?

  La vigilància de la salut és sempre obligatòria; un altre tema és la revisió mèdica. L'empresari té l'obligació d'oferir la revisió al treballador (excepte en treballs molt concrets) i aquesta té el dret d'acceptar o renunciar (en aquest cas, sempre per escrit).

 • Cada quan he d'oferir els meus empleats la revisió mèdica?

  Sempre que tinguem empleats al nostre càrrec, cal implantar un pla de prevenció de riscos laborals a la farmàcia. Pel que fa específicament a la revisió mèdica, el conveni no en fixa un periode regular, però es recomana oferir-la anualment.

 • Tinc les mateixes obligacions amb el personal fixe que amb els treballadors temporals o a temps parcial? I amb els nous treballadors?

  Pel que fa al personal, tenim les mateixes obligacions siguin treballadors fixos, temporals o a temps parcial.  Quan tenim un nou empleat hem de comunicar-ho a l'empresa de prevenció a fi de poder-lo informar en matèria de riscos i prevenció laboral, i oferir-li posteriorment la possibilitat de fer la revisió mèdica.

 • Sóc responsable si poso a disposició dels meus empleats els equips de protecció (guants, mascaretes, etc) i ells no els fan servir?

  Si, la meva obligació no és simplement la de donar els materials si no que he de vetllar per a la seva correcta i efectiva utilització. Si el treballador no compleix puc i he de sancionar-ho.

 • Caduca la formació? Quan he de realitzar-la?

  Com a norma general, la formació cal donar-la el moment de la contractació i també si es donen canvis en les funcions del treballador o s'introdueixen modificacions significatives (nous equips o tecnologia).

 • Quin tipus de responsabilitat puc tenir si incompleixo les obligacions com a empresari?

  Responsabilitat administrativa i, si en fos el cas, penal, a més de la civil d'indemnització pels dany derivats del incompliment.

 • Quines obligacions tinc pel que fa a prevenció de riscos laborals dels estudiants en pràctiques?

  Normalment, quan tenim estudiants en pràctiques, signem un conveni de col·laboració. Aquest conveni determina qui es fa càrrec de la formació i de la medicina del treball d'aquell estudiant. A vegades, se n'encarrega l'escola o el centre formatiu i, en altres casos, ho fa l'empresa on treballarà. Per tant, el que mana és el que digui el conveni esmentat.

  Per tant, sempre que el conveni fixi clarament que és l'escola o el centre formatiu el que assumeix les obligacions derivades de la llei de PRL, el titular no tindrà cap altra obligació que la de coordinar-ho: és a dir, comunicar i informar l'estudiant dels riscos que pugui generar la seva activitat al centre de treball (oficina de farmàcia).

Omple les dades del formulari i ens posarem en contacte amb tu pe informar-te.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

Les dades marcades amb asterisc (*) són obligatòries

De conformitat al que preveu la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i amb el Reglament que la desenvolupa aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre, les dades personals que facilita a través dels formularis, i aquelles que es recullen durant la relació entre les parts, s'incorporaran a un fitxer automatitzat, del que n'és titular el COFB64 Serveis, SLU, inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de poder dur a terme l'objecte social que és la prestació de serveis als farmacèutics. Les dades personals no es podran cedir a tercers llevat les cessions previstes per la Llei. Els farmacèutics podran tenir accés a les seves dades i exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'esmentada Llei, davant COFB64 Serveis, SLU, al carrer Girona, núm. 64-66, 08009 de Barcelona.